Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgerichts Düsseldorf (Niemcy) w dniu 24 grudnia 2019 r. – Flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Sprawa C-939/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgerichts Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Flightright GmbH

Strona pozwana: Eurowings GmbH

Sprawa zostaje wykreślona z rejestru na mocy postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ósma izba).

____________