Tožba, vložena 14. aprila 2020 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

(Zadeva C-161/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls, agenti)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa Sveta1 iz akta Coreperja z dne 5. februarja 2020, s katerim je bila podprta predložitev Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) v zvezi z uvedbo smernic o življenjskem krogu za oceno emisij toplogrednih plinov od izvora do rezervoarja pri trajnostnih alternativnih gorivih, in sicer tako, da bi predsedstvo Sveta to predložitev IMO posredovalo v imenu držav članic in Komisije;

ohrani učinke sklepa;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ničnostna tožba, ki jo je vložila Komisija, se nanaša na sklep Sveta iz akta Coreperja z dne 5. februarja 2020, s katerim je bila podprta predložitev Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) v zvezi z uvedbo smernic o življenjskem krogu za oceno emisij toplogrednih plinov od izvora do rezervoarja pri trajnostnih alternativnih gorivih (predložitev glede TP), in sicer tako, da bi predsedstvo Sveta to predložitev IMO posredovalo v imenu držav članic in Komisije.

Komisija v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

Prvič, Komisija meni, da je s sklepom Sveta kršena izključna pristojnost Unije iz člena 3(2) PDEU. Unija ima namreč izključno pristojnost na področju, na katero se nanaša predložitev glede TP, v smislu člena 3(2) PDEU, ker je to področje v znatnem delu zajeto s skupnimi pravili, ki veljajo za notranje položaje Unije, v smislu ustaljene sodne prakse Sodišča.

Drugič, Komisija meni, da so s sklepom Sveta kršeni institucionalni prerogativi Komisije iz člena 17(1) PEU, ker je le Komisija pristojna za delovanje v imenu Unije in za zagotavljanje zastopanje Unije navzven.

____________

1 Dokument Sveta ST 6287/20 z dne 24. februarja 2020.