Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 12 maart 2020 – JS / Câmara Municipal de Gondomar

(Zaak C-135/20)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Supremo Tribunal Administrativo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: JS

Verwerende partij: Câmara Municipal de Gondomar

Prejudiciële vragen

Moet het recht van de Europese Unie, meer bepaald clausule 5 van de raamovereenkomst die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst1 , aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die volstrekt verbiedt dat door openbare entiteiten gesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden omgezet in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd?

Moet richtlijn 1999/70/EG aldus worden uitgelegd dat daarbij de verplichting tot omzetting van overeenkomsten wordt opgelegd als zijnde de enige manier om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen?

____________

1 Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (PB 1999, L 175, blz. 43).