Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 12 mars 2020 – JS mot Câmara Municipal de Gondomar

(Mål C-135/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i det nationella målet

Klagande: JS

Motpart: Câmara Municipal de Gondomar

Tolkningsfrågor

Ska unionsrätten, särskilt klausul 5 i ramavtalet, bilagt rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP,1 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som ovillkorligt förbjuder omvandling av visstidsanställningsavtal som ingåtts med offentliga arbetsgivare till avtal om tillsvidareanställning?

Ska direktiv 1999/70/EG tolkas så, att det medför en skyldighet att omvandla dessa avtal, med motiveringen att det är det enda sättet att förhindra missbruk genom användande av på varandra följande visstidsavtal?

____________

1 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 1999, s. 43).