Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalsko) 12. marca 2020 – MV/SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA

(vec C-137/20)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MV

Žalovaná: SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA

Prejudiciálna otázka

Má byť okolnosť, ktorá nastala 6. júna 2016, kedy bol zrušený let z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok na cieľovom letisku, konkrétne preto, že v plánovanom čase odletu neboli splnené minimálne limity horizontálnej viditeľnosti na pristávacej dráhe uvedeného letiska, ako ani minimálne limity vertikálnej viditeľnosti, čím nebola zaručená bezpečnosť v cieľovom letisku vo vzťahu k dotknutému lietadlu, ktorú si vyžadoval pristávací manéver, a dokonca existovala predpoveď zhoršenia meteorologických podmienok v najbližšom čase, kvalifikovaná ako „mimoriadna okolnosť“ v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia č. 261/20041 , ktorá leteckého dopravcu oslobodzuje od povinnosti platiť náhradu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).