Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) den 12 mars 2020 – MV mot SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Mål C-137/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parter i det nationella målet

Kärande: MV

Svarande: SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

Tolkningsfråga

Ska en händelse såsom den som inträffade den 6 juni 2016, då en flygning ställdes in på grund av väderförhållandena på destinationsflygplatsen – närmare bestämt att minimikraven på den horisontella och vertikala sikten på den flygplatsen inte var uppfyllda vid tidpunkten för avgången och säkerhetskraven för landning på destinationsflygplatsen och för flygplanen i fråga därmed inte var uppfyllda, och det kunde förutses att väderförhållandena skulle försämras ytterligare under de kommande timmarna – kvalificeras som en extraordinär omständighet i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning nr 261/2004,1 som befriar lufttrafikföretaget från skyldigheten att betala ersättning?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).