Жалба, подадена на 24 април 2020 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-180/20)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: M. Kellerbauer, T. Ramopoulos)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да отмени Решение (EС) 2020/2451 на Съвета от 17 февруари 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за партньорство, създаден със Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения („CEPA“), от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвета за партньорство и тези на Комитета за партньорство, на подкомитетите и на другите органи, създадени от Съвета за партньорство, и с утвърждаването на списъка на подкомитетите, за прилагането на посоченото споразумение с изключение на дял II от него (наричано по-нататък „Решение на Съвета 2020/245“) и Решение (EС) 2020/2462 на Съвета от 17 февруари 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за партньорство, създаден със Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвета за партньорство и тези на Комитета за партньорство, на подкомитетите и на другите органи, създадени от Съвета за партньорство, и с утвърждаването на списъка на подкомитетите, за прилагането на дял II от посоченото споразумение (наричано по-нататък „Решение на Съвета 2020/246“);

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията твърди, че i) като изключва дял II на „CEPA“ от обхвата на Решение на Съвета 2020/245; (ii) и приема отделно Решение на Съвета 2020/246 само относно дял II от „CEPA“, чието материалноправно основание е член 37 ДЕС; и (iii) като прибавя член 218, параграф 8, втора алинея ДФЕС, съгласно който Съветът действа с единодушие, когато споразумението се отнася до област, за която се изисква единодушие, Съветът нарушава Договора, тълкуван в практиката на Съда.

В подкрепа на това основание са изложени следните доводи:

Първо, съгласно установената съдебна практика материалноправното основание на Решение на Съвета съгласно член 218, параграф 9 ДФЕС относно позицията, която трябва да се вземе от страна на Съюза в рамките на органите, създадени със споразумение, следва да бъде определено предвид фокуса на споразумението като цяло. CEPA се отнася предимно до търговия, развитие и сътрудничество, както и до търговия с транспортни услуги, а връзките между CEPA и ОВППС не са достатъчно значителни, за да гарантират материалноправно основание предвид ОВППС на споразумението като цяло. Ето защо Съветът погрешно включил член 37 ДЕС като правно основание на Решение 2020/246 и това решение било прието неправилно при прилагане на правилото за гласуване с единодушие.

Второ, институциите на Съюза нямат право изкуствено да разделят единен акт на различни части и така да създават части, чийто фокус е различен, и още по-малко имат право да заобикалят изискването на член 13 ДЕС, че всяка институция действа в кръга на правомощията, които са ѝ предоставени с Договорите, и в съответствие с процедурите, условията и целите, предвидени в тях. Когато Съветът установява позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, в рамките на орган, създаден със споразумение съгласно член 218, параграф 9 ДФЕС относно правилата, които уреждат работата на този орган във всички разпоредби на споразумението, разделянето на решението на Съвета на две не може да бъде обосновано. Тъй като CEPA не прави разлика между това кой процедурни правила се прилагат, когато съответните органи действат съгласно дял II или съгласно други дялове на CEPA, Съветът неправилно е приел две отделни решения, едното от които се отнася само до дял II от CEPA.

____________

1 OВ, L 52, 2020 г., стp. 3.

2 OВ, L 52, 2020 г., стp. 5.