2020. április 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-180/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Kellerbauer, T. Ramopoulos meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

semmisítse meg az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodással létrehozott partnerségi tanácsban az említett megállapodás II. címének kivételével az említett megállapodás alkalmazásában a partnerségi tanács, valamint a partnerségi bizottság, és a partnerségi tanács által létrehozott albizottságok és más testületek eljárási szabályzatának elfogadásával, továbbá az albizottságok jegyzékének létrehozásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2020. február 17-i (EU) 2020/245 tanácsi határozatot1 (a továbbiakban: 2020/245 tanácsi határozat), valamint az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodással létrehozott partnerségi tanácsban az említett megállapodás II. címének alkalmazásában a partnerségi tanács, valamint a partnerségi bizottság, és a partnerségi tanács által létrehozott albizottságok és más testületek eljárási szabályzatának elfogadásával, továbbá az albizottságok jegyzékének létrehozásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2020. február 17-i (EU) 2020/246 tanácsi határozatot2 (a továbbiakban: 2020/246 tanácsi határozat);

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság azzal érvel, hogy az alábbiak sértik a Bíróság ítélkezési gyakorlatában értelmezett Szerződést: i. az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás II. címének a 2020/245 tanácsi határozat hatálya alóli kizárása; ii. a kizárólag az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás II. címére vonatkozó, különálló 2020/246 tanácsi határozat elfogadása, amelynek anyagi jogalapját az EUMSZ 37. cikk képezi; és iii. az EUMSZ 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével való kiegészítés, amely előírja, hogy a Tanács egyhangúlag jár el, ha a megállapodás olyan területre vonatkozik, ahol az uniós jogi aktusok elfogadásához egyhangúságra van szükség.

Ezt a jogalapot a következő érvekkel támasztja alá:

Először is, a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében, az EUMSZ 218. cikk (9) bekezdésén alapuló, a valamely megállapodással létrehozott testületekben az Unió által képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozat anyagi jogalapját a megállapodás egészének súlypontjával összhangban kell meghatározni. Az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás elsősorban a kereskedelmi és fejlesztési együttműködésre, valamint a szállítási szolgáltatások kereskedelmére vonatkozott, míg az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás és a KKBP közötti kapcsolatok nem elegendően jelentősek ahhoz, hogy a megállapodás egészére nézve megalapozzanak egy, a KKBP-re vonatkozó anyagi jogalap alkalmazását. Ennek megfelelően a Tanács tévesen építette be a 2020/246 határozat jogalapjába az EUSZ 37. cikket, e határozatot pedig tévesen fogadták el az egyhangúságot megkövetelő szavazási szabály alapján.

Másodszor, az uniós intézmények mesterségesen nem oszthatnak fel egyetlen jogi aktust különböző részekre, ami által különféle súlypontokkal rendelkező részek keletkeznek, hogy ne kerülhessék meg az EUSZ 13. cikkben szereplő azon követelményt, amely szerint az egyes intézmények a Szerződésekben rájuk ruházott hatáskörök határain belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok szerint járnak el. Amennyiben a Tanács az EUMSZ 218. cikk (9) bekezdése alapján a valamely megállapodással létrehozott szervben, e megállapodás valamennyi rendelkezését illetően az e szerv működésére irányadó szabályokra vonatkozóan az Unió által képviselendő álláspontot alakítja ki, nem igazolható a tanácsi határozat két határozatra való szétválasztása. Mivel az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás nem tesz különbséget az eljárási szabályzat azon szakaszai között, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha az érintett testületek az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás II. címe vagy e megállapodás más címei alapján járnak el, a Tanács tévesen fogadott el két különálló tanácsi határozatot, amelyek közül az egyik kizárólag az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás II. cikkére vonatkozik.

____________

1 HL 2020. L 52., 3. o.

2 HL 2020. L 52., 5. o.