2020 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-180/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama advokatų M. Kellerbauer, T. Ramopoulos

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2020 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimą (ES) 2020/2451 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimu (VTPS) įsteigtoje Partnerystės taryboje dėl Partnerystės tarybos, Partnerystės komiteto, pakomitečių ir kitų Partnerystės tarybos įsteigtų organų darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir pakomitečių sąrašo sudarymo šio susitarimo taikymui, išskyrus II antraštinę dalį (toliau – Tarybos sprendimas 2020/245), ir 2020 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimą (ES) 2020/2462 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi VTPS įsteigtoje Partnerystės taryboje dėl Partnerystės tarybos, Partnerystės komiteto, pakomitečių ir kitų Partnerystės tarybos įsteigtų organų darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir pakomitečių sąrašo sudarymo šio susitarimo II antraštinės dalies taikymui (toliau – Tarybos sprendimas 2020/246),

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija teigia, kad i) neįtraukus VTPS II antraštinės dalies į Tarybos sprendimo 2020/245 taikymo sritį, ii) priėmus atskirą Tarybos sprendimą 2020/246 vien dėl VTPS II antraštinės dalies, kaip esminiu teisiniu pagrindu remiantis ESS 37 straipsniu ir iii) kaip papildomą pagrindą nurodžius SESV 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą, kurioje numatyta, kad Taryba sprendžia vieningai, kai susitarimas priklauso sričiai, kurioje Sąjungos aktams priimti reikia balsų vieningumo, buvo pažeista Sutartis, kaip ji išaiškinta Teisingumo Teismo jurisprudencijoje.

Šiam pagrindui pagrįsti nurodomi šie argumentai:

Pirma, pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją SESV 218 straipsnio 9 dalimi grindžiamo Tarybos sprendimo dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi susitarimu įsteigtuose organuose, esminis teisinis pagrindas turi būti nustatytas remiantis viso susitarimo svorio centru. VTPS daugiausia skirtas prekybai ir bendradarbiavimui plėtros srityje, taip pat prekybai transporto paslaugomis, o šio susitarimo ryšys su bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) nėra toks reikšmingas, kad pateisintų BUSP srities teisinio pagrindo taikymą visam susitarimui. Vadinasi, Taryba klaidingai įtraukė ESS 37 straipsnį kaip Sprendimo 2020/246 teisinį pagrindą ir šis sprendimas buvo klaidingai priimtas remiantis balsų vieningumo reikalaujančia nuostata.

Antra, Sąjungos institucijos neturi teisės dirbtinai skaidyti vieningo akto į atskiras dalis su skirtingais svorio centrais, nes priešingu atveju jos galėtų apeiti ESS 13 straipsnio reikalavimą, pagal kurį Kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų. Kai Taryba, remdamasi SESV 218 straipsnio 9 dalimi, patvirtina pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi susitarimu įsteigtame organe dėl taisyklių, reglamentuojančių šio organo veiklą visų šio susitarimo nuostatų atžvilgiu, Tarybos sprendimo skaidymas į du sprendimus negali būti pateisinamas. Kadangi VTPS nedaromas skirtumas tarp darbo tvarkos taisyklių, taikomų atitinkamiems organams veikiant pagal VTPS II antraštinę dalį arba pagal kitas antraštines dalis, Taryba klaidingai priėmė du atskirus sprendimus, kurių vienas skirtas išimtinai VTPS II antraštinei daliai.

____________

1 OL L 52, 2020, p. 3.

2 OL L 52, 2020, p. 5.