Преюдициално запитване от Procura della Repubblica di Trento (Италия), постъпило на 24 януари 2020 г. — наказателно производство срещу XK

(Дело C-66/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Procura della Repubblica di Trento

Страни в главното производство

XK

Друга страна

Finanzamt Münster

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива № 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси1  — доколкото предвижда, че за издаващ орган може да се счита и „друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който в съответния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателното производство и е компетентен да разпорежда събирането на доказателства в съответствие с националното право“, като уточнява обаче, че в този случай, „преди да бъде предадена на изпълняващия орган, [европейската заповед за разследване] се потвърждава след проверка на съответствието ѝ с условията за издаване на [европейска заповед за разследване] по настоящата директива, по-специално условията, посочени в член 6, параграф 1 от настоящата директива, от съдия, съд, съдия-следовател или прокурор в издаващата държава“ — да се тълкува в смисъл, че позволява на държава членка да освободи административен орган от задължението да поиска потвърждаване на европейска заповед за разследване, квалифицирайки го като „съдебен орган по смисъла на член 2 от Директивата“?

____________

1 ОВ L 130, 2014 г., стр. 1.