Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Procura della Repubblica di Trento (Itálie) dne 24. ledna 2020 – trestní řízení proti XK

(Věc C-66/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Procura della Repubblica di Trento

Účastník původního řízení

XK

Další účastník řízení

Finanzamt Münster

Předběžná otázka

Musí být čl. 2 odst. 1 písm. c) bod ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech1 v části, v níž stanoví, že za vydávající orgán může být považován také „jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který v konkrétním případě jedná jako vyšetřující orgán v trestním řízení a má v souladu s vnitrostátním právem pravomoc nařídit shromažďování důkazů“, přičemž v takovém případě „musí evropský vyšetřovací příkaz před jeho předáním vykonávajícímu orgánu a po posouzení jeho souladu s podmínkami pro vydání evropského vyšetřovacího příkazu podle této směrnice, zejména s podmínkami stanovenými v čl. 6 odst. 1, potvrdit soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve vydávajícím státě“, vykládán v tom smyslu, že umožňuje členskému státu zbavit správní orgán povinnosti nechat si potvrdit evropský vyšetřovací příkaz, neboť jej kvalifikuje jako „justiční orgán podle článku 2 směrnice“?

____________

1     Úř. věst. 2014, L 130, s. 1.