Euroopa Komisjoni 30. jaanuaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-502/16: Stefano Missir Mamachi di Lusignano jt versus komisjon

(kohtuasi C-54/20 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Schima, T. S. Bohr, G. Gattinara)

Teised menetlusosalised: Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Livio Missir Mamachi di Lusignano pärija), Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin (Livio Missir Mamachi di Lusignano pärija), Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (Livio Missir Mamachi di Lusignano pärija), Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles Üldkohus mõistis komisjonilt välja hüvitise Maria Letizia Missirile ja Stefano Missirile Alessandro Missiri surma tõttu tekitatud mittevaralise kahju eest;

teha asjas uus otsus ja jätta esimeses astmes esitatud hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata;

mõista käesolevas menetluses ja esimeses kohtuastmes kantud kohtukulud välja Stefano Missirilt ja Maria Letizia Missirilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon põhjendab apellatsioonkaebust kahe väitega.

Esimene väide jaguneb kaheks osaks. Esimeses osas väidab apellant, et mõiste „personalieeskirjadega hõlmatud isik“ tõlgendamisel on rikutud õigusnormi. See väiteosa puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 48−64. Teises väiteosas väidab apellant teise võimalusena, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et surnud ametniku vennal ja õel on õigus nõuda mittevaralise kahju hüvitamist personalieeskirjade alusel. See väiteosa puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 134 ja 135.

Teises väites leiab apellant, et Üldkohus rikkus põhjendamiskohustust, kui ta kohustas komisjoni hüvitama surnud ametniku vennale ja õele viimase surma tõttu tekkinud mittevaralise kahju. Teine väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 154–168, 171, 172 ning 181.

____________