Överklagande ingett den 30 januari 2020 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 20 november 2019 i mål T-502/16, Stefano Missir Mamachi di Lusignano m.fl. mot kommissionen

(Mål C-54/20 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Schima, T.S. Bohr, G. Gattinara)

Övriga parter i målet: Stefano Missir Mamachi di Lusignano, i egenskap av arvinge efter Livio Missir Mamachi di Lusignano, Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, i egenskap av arvinge efter Livio Missir Mamachi di Lusignano, Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, i egenskap av arvtagare efter Livio Missir Mamachi di Lusignano, Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen i den del tribunalen förpliktade kommissionen att ersätta den ideella skada som Maria Letizia Missir och Stefano Missir lidit till följd av Alessandro Missirs frånfälle,

pröva målet och avvisa talan i första instans, och

förplikta Stefano Missir och Maria Letizia Missir att ersätta rättegångskostnaderna för detta förfarande liksom för förfarandet i första instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar kommissionen två grunder.

Den första grunden är uppdelad i två delgrunder: Genom den första delgrunden gör kommissionen gällande att det skett en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av begreppet person som ”omfattas” av tjänsteföreskrifterna. Nämnda första delgrund riktas mot punkterna 48–64 i den överklagade domen. Genom den andra delgrunden gör kommissionen i andra hand gällande att det skett en felaktig rättstillämpning genom att en avliden tjänstemans bror och syster tillerkändes en rätt till ersättning för ideell skada med stöd av tjänsteföreskrifterna : nämnda delgrund riktas mot punkterna 134 och 135 i den överklagade domen.

Genom den andra grunden görs det gällande att tribunalen åsidosatte motiveringsskyldigheten då den förpliktade kommissionen att ersätta den ideella skada som den avlidne tjänstemannens bror och syster lidit till följd av dennes bortgång: nämnda grund görs gällande mot punkterna 154–168 och 171–172 och 181 i den överklagade domen.

____________