Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de commerce de Bordeaux (Francja) w dniu 18 listopada 2019 r.– Boé Aquitaine SELARL/Mercialys SA

(Sprawa C-838/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal de commerce de Bordeaux

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Boé Aquitaine SELARL

Strona pozwana: Mercialys SA

Postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r. Trybunał (dziewiąta izba) orzekł, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest oczywiście niedopuszczalny.

____________