Преюдициално запитване от Zalaegerszegi Járásbíróság (Унгария), постъпило на 12 март 2020 г. — Производство за налагане на санкция срещу LU

(Дело C-136/20)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Zalaegerszegi Járásbíróság

Страна в главното производство

LU

Преюдициални въпроси

Трябва ли правилото по член 5, параграф 1 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции1 да се тълкува в смисъл, че ако издаващата държава членка посочи някой от начините на поведение, изброени в тази разпоредба, органът на изпълняващата държава членка не разполага с никаква допълнителна свобода на преценка да откаже изпълнението и трябва да изпълни [решението за налагане на санкция]?

При отрицателен отговор на предходния въпрос, може ли органът на изпълняващата държава членка да се позовава на това, че поведението, посочено в решението на издаващата държава членка, не съответства на описаното в изброяването поведение?

____________

1 ОВ L 76, 2005 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 150.