Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Zalaegerszegi Járásbíróság (Maďarsko) dne 12. března 2020 – trestní řízení proti LU

(Věc C-136/20)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Zalaegerszegi Járásbíróság

Účastnice původního řízení

LU

Předběžné otázky

Musí být ustanovení čl. 5 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut1 vykládáno v tom smyslu, že pokud vydávající členský stát uvede některé z jednání vyjmenovaných v tomto ustanovení, orgán vykonávajícího členského státu nemá žádný další prostor pro zvážení odmítnutí výkonu a [rozhodnutí o uložení trestu či pokuty] musí vykonat?

V případě, že bude na předchozí otázku odpovězeno záporně, může orgán vykonávajícího členského státu dospět k závěru, že jednání popsané v rozhodnutí vydávajícího členského státu neodpovídá jednání uvedenému ve výčtu?

____________

1 Úř. věst. 2005, L 76, s. 16.