Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Zalaegerszegi Járásbíróság (δικαστήριο της περιφέρειας Zalaegerszeg, Ουγγαρία) στις 12 Μαρτίου 2020 – Ποινική δίκη κατά LU

(Υπόθεση C-136/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούν δικαστήριο

Zalaegerszegi Járásbíróság

Ποινική δίκη ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

LU

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει ο κανόνας που εισάγεται με το άρθρο 5, παράγραφος 1, της απόφασης-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ 1 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, εάν το κράτος μέλος έκδοσης υποδείξει κάποιο από τα είδη συμπεριφοράς που απαριθμούνται στην εν λόγω διάταξη, η αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης δεν διαθέτει κανένα περιθώριο περαιτέρω εκτιμήσεως ώστε να αρνηθεί την εκτέλεση και οφείλει να εκτελέσει [την απόφαση που επιβάλλει την χρηματική ποινή];

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, μπορεί η αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης να ισχυριστεί ότι η συμπεριφορά που μνημονεύεται στην απόφαση του κράτους μέλους έκδοσης δεν αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που περιγράφεται στην ως άνω απαρίθμηση;

____________

1 ΕΕ 2005, L 76, σ. 16.