Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 12. martā iesniedza Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungārija) – kriminālprocess pret LU

(Lieta C-136/20)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Zalaegerszegi Járásbíróság

Pamatlietas dalībnieks

LU

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Padomes Pamatlēmuma 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām 1 5. panta 1.punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja izdevēja dalībvalsts norāda uz kādu no šajā tiesību normā uzskaitītajiem rīcības veidiem, izpildes dalībvalsts iestādei nav nekādas tālākas rīcības brīvības atteikt izpildi un tai [lēmums, ar ko uzliek sankciju,] ir jāizpilda?

Noliedzošas atbildes uz iepriekšējo jautājumu gadījumā – vai izpildes dalībvalsts iestāde var apgalvot, ka izdevējas dalībvalsts lēmumā norādītā rīcība neatbilst uzskaitījumā aprakstītajai rīcībai?

____________

1 OV 2005, L 76, 16. lpp.