Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Zalaegerszegi Járásbíróság (Maďarsko) 12. marca 2020 – trestné konanie proti LU

(vec C-136/20)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Zalaegerszegi Járásbíróság

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

LU

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 5 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady Európskej únie 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie1 vykladať v tom zmysle, že ak členský štát pôvodu uvádza jeden z druhov správania vymenovaných v uvedenom článku, orgán vykonávajúceho členského štátu nemá žiadnu dodatočnú voľnú úvahu pri odmietnutí výkonu [rozhodnutia], pričom musí vykonať [rozhodnutie, ktorým sa ukladá peňažná sankcia]?

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku, môže orgán vykonávajúceho členského štátu tvrdiť, že správanie uvedené v rozhodnutí členského štátu pôvodu nezodpovedá vymenovaným druhom správania?

____________

1 Ú. v. EÚ L 76, 2005, s. 16.