Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 29.4.2020 – HYDINA SK s.r.o. v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(asia C-186/20)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pääasian asianosaiset

Kantaja: HYDINA SK s.r.o.

Vastaaja: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 7.10.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/20101 johdanto-osan 25 perustelukappaleen sanamuoto ”tässä asetuksessa tietojen toimittamiselle asetetut määräajat on ymmärrettävä enimmäismääräaikoina, joita ei saa ylittää” tulkittava siten, että näitä määräaikoja ei saa ylittää, ja jos ne ylitetään, johtaako se verotarkastuksen keskeytyksen lainvastaisuuteen?

Aiheutuuko hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 7.10.2010 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 904/2010 jäsenvaltioiden väliselle tietojenvaihdolle asetettujen määräaikojen noudattamatta jättämisestä seurauksia (seuraamuksia) pyynnön esittäneelle viranomaiselle ja pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle?

Voidaanko jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa, joka ylittää hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 7.10.2010 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetyt määräajat, pitää verovelvollisen oikeuksien lainvastaisena loukkaamisena?

____________

1 EUVL 2010, L 268, s. 1.