2020 m. balandžio 29 d. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Byla C-186/20)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: HYDINA SK s.r.o.

Atsakovė: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/20101 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje 25 konstatuojamosios dalies, pagal kurią „[š]iame reglamente nustatyti informacijos pateikimo terminai laikomi ilgiausiais laikotarpiais, kurie negali būti viršyti“, nuostatą reikia aiškinti taip, kad tai yra terminai, kurių negalima viršyti, o juos viršijus mokestinio patikrinimo sustabdymas tampa neteisėtas?

2.    Ar 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nustatytų tarptautinio keitimosi informacija terminų nesilaikymas sukelia pasekmių (sankcijų forma) institucijai, į kurią kreipiamasi, ir besikreipiančiajai institucijai?

3.    Ar tarptautinis keitimasis informacija, viršijantis 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nustatytus terminus, gali būti laikomas neteisėtu apmokestinamojo asmens teisių pažeidimu?

____________

1 OL L 268, 2010, p. 1.