Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 29 april 2020 – HYDINA SK s.r.o. mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Mål C-186/20)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i det nationella målet

Sökande: HYDINA SK s.r.o.

Svarande: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tolkningsfrågor

Ska bestämmelsen i skäl 25 i rådets förordning (EU) nr 904/20101 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, i vilken det anges att ”[d]e tidsfrister som föreskrivs i denna förordning för lämnande av information ska uppfattas som maximiperioder som inte får överskridas,”, tolkas så, att det rör sig om tidsfrister som inte får överskridas och att ett överskridande av dessa frister leder till att avbrottet i skattekontrollen är rättsstridigt?

Medför underlåtenheten att iaktta tidsfristerna för genomförandet av det internationella informationsutbytet som föreskrivs i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri verkningar (påföljder) för den tillfrågade myndigheten och den begärande myndigheten?

Kan ett internationellt informationsutbyte som överskrider de tidsfrister som föreskrivs i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri anses utgöra ett rättsstridigt intrång i den skattskyldiges rättigheter?

____________

1 EUT L 268, 2010, s. 1.