Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 24. apríla 2020 – VYSOČINA WIND a.s./Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

(vec C-181/20)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší soud České republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VYSOČINA WIND a.s.

Žalovaná: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ1 zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vykladať tak, že bráni členskému štátu uložiť povinnosť financovať náklady na zber, spracovanie, zhodnocovanie a environmentálne šetrné zneškodňovanie OEEZ pochádzajúcich z fotovoltických panelov uvedených na trh pred 1. 1. 2013 ich užívateľom, a nie výrobcom?

V prípade kladnej odpovede na prvú predloženú otázku, má na účely posudzovania podmienok zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcovi porušením práva Únie vplyv skutočnosť, o akú ide v konaní vo veci samej, že členský štát sám upravil spôsob financovania odpadu z fotovoltických panelov ešte pred prijatím smernice, ktorá fotovoltické panely novo zahrnula do rozsahu úpravy Únie a povinnosť financovať náklady uložila výrobcom, a to aj vo vzťahu k tým panelom, ktoré boli uvedené na trh pred uplynutím jej implementačnej lehoty (a samotným prijatím úpravy na úrovni Únie)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 197, 2012, s. 38.