Преюдициално запитване от Rechtbank Rotterdam (Нидерландия), постъпило на 24 март 2020 г. — Stichting Rookpreventie Jeugd и др./Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Дело C-160/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Rotterdam

Страни в главното производство

Жалбоподател: Stichting Rookpreventie Jeugd u. a.

Ответник: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Spor

Друга страна по делото: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Преюдициални въпроси

Налице ли е съвместимост с член 297, параграф 1 ДФЕС (и с Регламент [ЕС] № 216/2013)1 и с основополагащия принцип на прозрачност, при положение че методите за измерване по член 4, параграф 1 от Директива 2014/402 се основават на стандарти ISO, които не са свободно достъпни?

Трябва ли стандарти ISO 4387, 10315, 8454 и 8243, към които препраща член 4, параграф 1 от Директива 2014/40, да се тълкуват и прилагат в смисъл, че за целите на тълкуването и прилагането на член 4, параграф 1 от тази директива емисиите на катран, никотин и въглероден оксид не само следва да бъдат измервани (и проверявани), но и могат, съответно трябва, да бъдат измервани (и проверявани) и по друг начин и с различен интензитет?

а) Противоречи ли член 4, параграф 1 от Директива 2014/40 на изискванията на тази директива, на член 4, параграф 2 и на член 5, параграф 3 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, предвид обстоятелството, че тютюневата промишленост е участвала при установяването на стандартите ISO, посочени в член 4, параграф 1 от Директива 2014/40?

б) Противоречи ли член 4, параграф 1 от Директива 2014/40 на изискванията на тази директива, на член 114, параграф 3 ДФЕС, на целта на Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна и на членове 24 и 35 от Хартата, предвид обстоятелството, че с предвидения с тази разпоредба метод на измерване не се измерват емисиите, отделяни от цигарите с филтър при употреба по предназначение, тъй като при прилагането на този метод не се отчита въздействието на малките дупчици за вентилация във филтрите, които в значителна степен се запушват с устните и пръстите на пушачите при употреба на цигарите по предназначение?

а) Какъв алтернативен метод за измерване (и за проверка) може, съответно трябва да се прилага, в случай че Съдът:

отговори отрицателно на въпрос 1?

отговори утвърдително на въпрос 2?

– отговори утвърдително на въпрос 3а и/или на въпрос 3б?

б)     Ако Съдът не може да отговори на въпрос 4а, при временната липса на метод за измерване налице ли е случай, който да бъде подведен под хипотезата на член 24, параграф 3 от Директива 2014/40?

____________

1 Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 година относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 69, 2013 г., стр. 1).

2 Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 2014 г., стр. 1).