Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 8. mája 2020 – XC

(vec C-195/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XC

Ďalší účastník konania: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 27 ods. 2, 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (2002/584/SVV)1 v znení rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 20092 vykladať v tom zmysle, že zásada špeciality nebráni opatreniu obmedzujúcemu osobnú slobodu pre skutok spáchaný pred odovzdaním, ktorý je odlišný od skutku, ktorý je dôvodom odovzdania osoby, v prípade, ak osoba po odovzdaní dobrovoľne opustila územie vydávajúceho členského štátu, neskôr ju iný vykonávajúci členský štát na základe ďalšieho európskeho zatykača znova odovzdal na územie vydávajúceho členského štátu a tento druhý vykonávajúci členský štát udelil súhlas na stíhanie, odsúdenie a vykonanie trestu pre tento iný skutok?

____________

1 Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34.

2 Ú. v. EÚ L 81, 2009, s. 24.