Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 8 maj 2020 – XC

(Mål C-195/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: XC

Ytterligare deltagare i rättegången: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Tolkningsfråga

Ska artikel 27.2 och 27.3 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna1 i dess lydelse enligt rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 20092 tolkas på så sätt att specialitetsprincipen inte utgör hinder för en frihetsinskränkande åtgärd på grund av ett annat brott som begåtts före överlämnandet än det brott som ligger till grund för överlämnandet, när personen efter överlämnandet frivilligt har lämnat den utfärdande medlemsstatens territorium, men senare ännu en gång har överlämnats av en annan verkställande medlemsstat till den utfärdande medlemsstatens territorium på grundval av en ny europeisk arresteringsorder, och den andra verkställande medlemsstaten har gett sitt samtycke till lagföring, fällande dom och verkställighet på grund av detta andra brott?

____________

1 EGT L 190, 2002, s. 1.

2 EUT L 81, 2009, s. 24.