Преюдициално запитване от Gericht Erster Instanz Eupen (Белгия), постъпило на 15 октомври 2019 г. — ES/Wallonische Region

(Дело C-757/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Gericht Erster Instanz Eupen

Страни в главното производство

Жалбоподател: ES

Ответник: Wallonische Region

С определение от 28 май 2020 г. Съдът на Европейския съюз (шести състав) постанови, че член 49 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка, по силата на която лице, което пребивава в тази държава членка, може да бъде освободено от задължението за регистриране в посочената държава членка на превозно средство, регистрирано в друга държава членка и предоставено му на разположение от дружеството, чийто управляващ съдружник е той, което дружество е установено в тази друга държава членка, само ако разполага с документи, които се съхраняват постоянно в превозното средство и удостоверяват, че заинтересованото лице отговаря на условията за освобождаване.

____________