Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 20 mars 2020 – AD, BE, CF mot Corendon Airlines

(Mål C-146/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: AD, BE, CF

Motpart: Corendon Airlines

Tolkningsfrågor

Är det fråga om en inställd flygning i den mening som avses i artikel 2 l och artikel 5.1 i förordning (EG) nr 261/2004(1 ) om lufttrafikföretaget som utför en bokad flygning som ingår i en paketresa med tidtabellsenlig avgångstid klockan 10:20 (lokal tid) tidigarelägger flygningen till 08:40 (lokal tid) samma dag?

Utgör ett meddelande tio dagar före avresa i vilket det anges att avgångstiden har tidigarelagts från klockan 10:20 (lokal tid) till 08:40 (lokal tid) samma dag ett erbjudande om ombokning i den mening som avses i artikel 5.1 a och artikel 8.1 b i förordning nr 261/2004?

____________

(1 )     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT.L 46, 2004, s. 1).