2020 m. kovo 25 d. Supreme Court (Ireland) (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G.D. / The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General

(Byla C-140/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court (Ireland)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: G.D.

Atsakovai: The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar bendrojo (visuotinio) duomenų saugojimo tvarka – net atsižvelgiant į tai, kad pagal ją taikomi griežti saugojimo ir prieigos apribojimai – per se prieštarauja Direktyvos 2002/58/EB1 15 straipsnio, aiškinamo atsižvelgiant į Chartiją, nuostatoms?

2.    Ar kai nacionalinis teismas svarsto, ar pripažinti pagal Direktyvą 2006/24/EB2 įgyvendintą nacionalinę priemonę, nustatančią bendrojo duomenų saugojimo tvarką (su būtinomis griežtomis kontrolės priemonėmis, taikomomis saugojimui ir (arba) prieigai), neatitinkančia reikalavimų, ir visų pirma kai jis vertina bet kokios tokios tvarkos proporcingumą, jis turi teisę atsižvelgti į tai, kad paslaugų teikėjai gali teisėtai saugoti duomenis savo komerciniais tikslais ir kad juos gali būti reikalaujama saugoti nacionalinio saugumo tikslais, neįtrauktais į Direktyvos 2002/58/EB nuostatų taikymo sritį?

3.    Kokius kriterijus turėtų taikyti nacionalinis teismas spręsdamas, ar bet kokia prieigos prie saugomų duomenų suteikimo tvarka užtikrina būtiną nepriklausomą išankstinę kontrolę, kaip nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, kiek tai susiję su nacionalinės priemonės dėl tokios prieigos suderinamumo su Europos Sąjungos teise ir visų pirma su Chartijoje nustatytomis teisėmis vertinimu? Ar šiomis aplinkybėmis tokį vertinimą atliekantis nacionalinis teismas gali atsižvelgti į tai, kad yra taikoma ex post teisminė arba nepriklausoma kontrolė?

4.    Ar bet kuriuo atveju nacionalinis teismas privalo pripažinti, kad nacionalinė priemonė neatitinka Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio nuostatų, jeigu nacionalinėje priemonėje nustatyta bendrojo duomenų saugojimo tvarka, skirta kovoti su sunkiais nusikaltimais, ir jeigu nacionalinis teismas, remdamasis visais turimais įrodymais, yra padaręs išvadą, kad toks saugojimas yra svarbus ir tikrai būtinas tam, kad būtų pasiektas tikslas kovoti su sunkiais nusikaltimais?

5.    Ar, jeigu nacionalinis teismas privalo padaryti išvadą, kad nacionalinė priemonė neatitinka Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio nuostatų, aiškinamų atsižvelgiantį Chartiją, jis turi teisę apriboti bet kokio tokio pripažinimo galiojimą laiko atžvilgiu, jeigu įsitikina, kad to nepadarius „kiltų chaosas ir būtų pakenkta viešajam interesui“ (atsižvelgiant į požiūrį, išdėstytą, pavyzdžiui, Sprendime R (National Council for Civil Liberties / Secretary of State for Home Department and Secretary of State for Foreign Affairs [2018] EWHC 975, p. 46)?

6.    Ar galima leisti nacionaliniam teismui, kurio byloje, iškeltoje siekiant išspręsti ginčą dėl įrodymų priimtinumo baudžiamojoje byloje, arba kitomis aplinkybėmis prašoma pripažinti, kad nacionalinės teisės aktas neatitinka Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio, ir (arba) netaikyti tokio teisės akto, ir (arba) pripažinti, kad taikant tokį teisės aktą buvo pažeistos asmens teisės, atsisakyti taikyti tokią teisių gynimo priemonę, susijusią su duomenimis, saugomais pagal nacionalinės teisės nuostatą, priimtą vykdant SESV 288 straipsnyje nustatytą įpareigojimą tiksliai perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, arba apriboti bet kurio tokio pripažinimo galiojimą laikotarpiu po to, kai 2014 m. balandžio 8 d. ESTT pripažino Direktyvą 2006/24/EB negaliojančia?

____________

1 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514).

2 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB (OL L 105, 2006, p. 54).