Αναίρεση που άσκησε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 η Refan Bulgaria OOD κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 12 Δεκεμβρίου 2019, στην υπόθεση T-747/18, Refan Bulgaria κατά EUIPO (Σχήμα άνθους)

(Υπόθεση C-72/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Refan Bulgaria OOD (εκπρόσωπος: A. Ivanova, адвокат)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με διάταξη της 4ης Ιουνίου 2020, το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως) αποφάσισε να μην εγκρίνει την εξέταση της αιτήσεως αναιρέσεως και καταδίκασε την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδά της.

____________