Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 12. februārī Refan Bulgaria OOD iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedumu lietā T-747/18 Refan Bulgaria/EUIPO (Zieda forma)

(Lieta C-72/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Refan Bulgaria OOD (pārstāve: A. Ivanova, адвокат)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 4. jūnija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________