Αναίρεση που άσκησε στις 24 Φεβρουαρίου 2020 η Société des produits Nestlé SA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 19 Δεκεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-40/19, Amigüitos pets & life κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Société des produits Nestlé

(Υπόθεση C-97/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Société des produits Nestlé SA (εκπρόσωποι: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann και A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Amigüitos pets & life SA (εκπρόσωπος: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) με διάταξη της 4ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση εγκρίσεως και έκρινε ότι η αναιρεσείουσα φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

____________