Αναίρεση που άσκησε στις 20 Ιανουαρίου 2020 η Rezon OOD κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο στις 20 Νοεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-101/19, Rezon κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) (imot.bg)

(Υπόθεση C-26/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Rezon OOD (εκπρόσωπος: M. Yordanova-Harizanova, advokat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αιτήσεων αναιρέσεως) έκρινε προδήλως απαράδεκτη την παρούσα αίτηση αναιρέσεως με διάταξη της 21ης Απριλίου 2020.

____________