Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 20 listopada 2019 r. w sprawie T-101/19, Rezon / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (imot.bg), wniesione w dniu 20 stycznia 2020 r. przez Rezon OOD

(sprawa C-26/20 P)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Wnosząca odwołanie: Rezon OOD (przedstawiciel: M. Yordanova-Harizanova, adwokat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) uznał rozpatrywane odwołanie za oczywiście niedopuszczalne.

____________