Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Stuttgart (Germania) la 13 martie 2020 – O./P. AG

(Cauza C-138/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Stuttgart

Părțile din procedura principală

Reclamant: O.

Pârâtă: P. AG

Întrebările preliminare

1.    Interpretarea noțiunii de „dispozitiv de manipulare”

1-1:    Articolul 3 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 715/20071 trebuie interpretat și aplicat în sensul că noțiunea „element de proiectare” include exclusiv elementele mecanice ale unei entități fizice?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 1-1:

1-2:     Articolul 3 punctul 10 din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că sistemul de control al emisiilor include numai instalația de curățare a gazelor de evacuare situată în aval de tracțiunea motorului (de exemplu, sub formă de catalizatori de oxidare diesel, filtre de particule diesel, catalizatori de reducere a oxizilor de azot)?

1-3:     Articolul 3 punctul 10 din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că sistemul de control al emisiilor include măsuri de reducere a emisiilor atât interne, cât și externe motorului?

2.    Interpretarea noțiunii de „condiții de utilizare normală”

2-1:    Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că noțiunea de „condiții de utilizare normală” descrie exclusiv condițiile de conducere din noul ciclu de conducere european?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2-1:

2-2:     Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf coroborat cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretate și aplicate în sensul că producătorii trebuie să se asigure că valorile-limită stabilite în anexa I la acest regulament sunt respectate și în utilizarea cotidiană?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2-2:

2-3:     Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că noțiunea de „condiții de utilizare normală” descrie condițiile de conducere efective din utilizarea cotidiană?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2-3:

2-4:     Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că noțiunea de „condiții de utilizare normală” descrie condițiile de conducere efective din utilizarea cotidiană, ținând seama de o viteză medie de 33,6 km/h și de o viteză maximă de 120 km/h?

3.    Admisibilitatea unor strategii de reducere a emisiilor bazate pe temperatură

3-1:     Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că este interzisă echiparea unui vehicul într-un mod în care o componentă care ar putea influența emisiile să fie proiectată în așa fel încât rata de recirculare a gazelor de evacuare să fie reglată pentru a asigura un mod cu emisii scăzute doar între 20° și 30°C, iar în afara acestui interval de temperatură să fie redusă în mod succesiv?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 3-1:

3-2:     Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că un dispozitiv de manipulare este de asemenea interzis în cazul în care funcționează în mod continuu în afara intervalului de temperatură cuprins între 20° și 30°C, pentru a proteja motorul, și, din această cauză, recircularea gazelor de evacuare este redusă în mod semnificativ?

4.    Interpretarea termenului „necesitate” în sensul excepției

4-1:    Articolul 5 alineatul (2) a doua teză 2 litera (a) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că necesitatea de a utiliza dispozitive de manipulare în sensul normei poate fi afirmată numai în cazul în care, chiar și prin utilizarea tehnologiei de vârf disponibile la momentul obținerii omologării de tip a modelului de vehicul respectiv, nu s-ar fi putut asigura protecția motorului împotriva deteriorărilor sau accidentelor și funcționarea în siguranță a vehiculului?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 4-1:

4-2:     Articolul 5 alineatul (2) a doua teză litera (a) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că nu este necesar să se recurgă la dispozitive de manipulare în sensul normei dacă parametrii înscriși în comanda motorului sunt aleși în așa fel încât instalația de curățare a gazelor de evacuare nu este activată sau este activată doar în mod limitat din cauza dependenței sale specifice de temperatură, ca urmare a temperaturilor previzibile în mod obișnuit în cea mai mare parte a anului?

5.    Interpretarea noțiunii „deteriorare” în sensul excepției

5-1:    Articolul 5 alineatul (2) a doua teză litera (a) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că numai motorul trebuie protejat împotriva deteriorării?

5-2:    Articolul 5 alineatul (2) a doua teză litera (a) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că noțiunea de deteriorare trebuie exclusă în cazul în care sunt afectate așa-numite piese de schimb (cum este, de exemplu, supapa EGR)?

5-3:     Articolul 5 alineatul (2) a doua teză litera (a) din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretat și aplicat în sensul că și alte componente ale autovehiculului, în special componentele din aval ale sistemului de recirculare a gazelor de evacuare, trebuie protejate împotriva deteriorărilor sau accidentelor?

6.    Efectele juridice și efectele sancțiunilor prevăzute pentru încălcări ale dreptului Uniunii

6-1:    Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 5 alineatul (1) și alineatul (2), precum și articolul 13 din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretate și aplicate în sensul că cel puțin protejează patrimoniul persoanei care achiziționează un vehicul care nu respectă cerințele Regulamentului nr. 715/2007?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 6-1:

6-2:    Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 5 alineatul (1) și alineatul (2), precum și articolul 13 din Regulamentul nr. 715/2007 trebuie interpretate și aplicate în sensul că statele membre trebuie să prevadă un mecanism de sancționare care, pentru motive legate de efectul util, să acorde cumpărătorilor de vehicule dreptul de a formula o cale de atac în vederea respectării dreptului Uniunii în materie de reglementare a pieței?

6-3:     Articolul 18 alineatul (1) și [articolul] 26 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE2 trebuie să fie interpretate și aplicate în sensul că producătorul nu își îndeplinește obligația de a elibera un certificat de conformitate valabil, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2007/46, în cazul în care a instalat în autovehicul un dispozitiv de manipulare interzis în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 715/2007, iar introducerea pe piață a unui astfel de autovehicul contravine interdicției de vânzare fără un certificat de conformitate valabil, prevăzută la articolul 26 alineatul (1) din Directiva 2007/46?

6-4:     Obiectul și finalitatea Regulamentului nr. 715/2007 și ale Directivei 2007/46/CE reprezintă instituirea unor drepturi de protecție a cumpărătorului pe baza valorilor-limită stabilite în anexa I la Regulamentul nr. 715/2007, respectiv a certificatului de conformitate în sensul articolului 18 alineatul (1) din Directiva 2007/46 coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 385/20093 , astfel încât încălcarea valorilor-limită de calitate prevăzute de regulament sau a dreptului de înmatriculare să interzică, în temeiul dreptului Uniunii, luarea în considerare, cu ocazia restituirii vehiculului pentru vicii către producător, a avantajelor utilizării?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO 2007, L 171, p. 1).

2 Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO 2007, L 263, p. 1).

3 Regulamentul (CE) nr. 385/2009 al Comisiei din 7 mai 2009 de înlocuire a anexei IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO 2009, L 118, p. 13).