Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. jūnijā iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – SIA „Sātiņi-S”/Lauku atbalsta dienests

(lieta C-234/20)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa (Senāts)

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: SIA „Sātiņi-S”

Otra puse kasācijas tiesvedībā: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 1 30. panta 6. punkta “a” apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka no Natura 2000 maksājuma ir pilnībā izslēgtas purvu zemes?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai purva zemes ietilpst lauksaimniecības teritorijā vai meža teritorijā?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai Regulas Nr. 1305/2013 30. pants ir interpretējams tādējādi, ka dalībvalsts ir tiesīga pilnībā izslēgt purva zemi no Natura 2000 maksājuma, un šādas valsts tiesību normas ir saderīgas ar Regulā Nr. 1305/2013 noteikto Natura 2000 maksājumu kompensējošo mērķi?

Vai Regulas Nr. 1305/2013 30. pants ir interpretējams tādējādi, ka dalībvalsts var ierobežot atbalsta maksājumus Natura 2000 teritorijām, atbalstu paredzot tikai par konkrēta saimnieciskās darbības veida ierobežojumu, piemēram, meža teritorijā tikai mežsaimniecisko darbību?

Vai Regulas Nr. 1305/2013 30. panta 1. punkts kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. pantu interpretējams tādējādi, ka personai, atsaucoties uz jaunu saimnieciskās darbības ieceri, ir tiesības uz Natura 2000 maksājumu arī tādā gadījumā, ja, iegādājoties īpašumu, tā zināja par tajā noteiktajiem ierobežojumiem?

____________

1     OV 2013, L 347, 487. lpp.