Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 4. júna 2020 – SIA „Sātiņi-S“/Lauku atbalsta dienests

(vec C-234/20)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: SIA „Sātiņi-S“

Ďalší účastník v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 30 ods. 6 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/20051 vykladať v tom zmysle, že rašelinové pôdy sú úplne vylúčené z platieb v rámci sústavy Natura 2000?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, sú rašelinové pôdy zahrnuté do poľnohospodárskych alebo lesných území?

3.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, má sa článok 30 nariadenia č. 1305/2013 vykladať v tom zmysle, že členský štát môže úplne vylúčiť rašelinové pôdy z platieb v rámci sústavy Natura 2000, a že takéto vnútroštátne ustanovenia sú zlučiteľné s kompenzačným cieľom uvedených platieb stanoveným v nariadení č. 1305/2013?

4.    Má sa článok 30 nariadenia č. 1305/2013 vykladať v tom zmysle, že členský štát môže obmedziť platby podpory na územia sústavy Natura 2000 tým, že podporu stanoví výlučne v súvislosti s obmedzením konkrétneho druhu hospodárskej činnosti, napríklad na lesných územiach len pre lesnícke činnosti?

5.    Má sa článok 30 ods. 1 nariadenia č. 1305/2013 v spojení s článkom 17 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá sa odvoláva na svoje plány na novú hospodársku činnosť, má nárok na platbu v rámci sústavy Natura 2000, ak už pri nadobudnutí majetku mala vedomosť o obmedzeniach, ktorým podlieha tento majetok?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 487.