Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Κροατία) στις 8 Ιουνίου 2020 – HRVATSKE ŠUME d.o.o., Ζάγκρεμπ, ως νόμιμη διάδοχος της HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Ζάγκρεμπ κατά BP EUROPA SE, ως νόμιμης διαδόχου της DEUTSCHE BP AG, η οποία ήταν νόμιμη διάδοχος της THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH

(Υπόθεση C-242/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική

Αιτούν δικαστήριο

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Ζάγκρεμπ, ως νόμιμη διάδοχος της HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Ζάγκρεμπ

Εφεσίβλητη: BP EUROPA SE, ως νόμιμη διάδοχος της DEUTSCHE BP AG, η οποία ήταν νόμιμη διάδοχος της THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

Εμπίπτει αγωγή για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, η οποία ασκείται βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 44/20011 για τις ενοχές εξ «οιονεί αδικοπραξίας», λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το άρθρο 5, σημείο 3, του κανονισμού αυτού προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «[π]ρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους μέλους μπορεί να εναχθεί σε άλλο κράτος μέλος: […] 3) ως προς ενοχές εξ […] οιονεί αδικοπραξίας, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο γεγονός»;

Πρέπει να θεωρηθεί ότι οι ένδικες διαδικασίες αστικού δικαίου που κινούνται για την επιστροφή ποσών τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, λόγω του χρονικού περιορισμού που τίθεται για την αναζήτηση των ποσών αυτών στο πλαίσιο της ίδιας δικαστικής διαδικασίας εκτελέσεως, εμπίπτουν στην αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία του άρθρου 22, σημείο 5, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001, κατά το οποίο τα δικαστήρια του κράτους μέλους του τόπου εκτελέσεως έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία σε θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατοικία;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2001, L 12, σ. 1).