Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 8.5.2020 – BY, CX, DW, EV ja FU v. Stadt Duisburg

(asia C-194/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantajat: BY, CX, DW, EV ja FU

Vastaaja: Stadt Duisburg

Ennakkoratkaisukysymykset

Sisältyykö ETY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 (jäljempänä päätös N:o 1/80) 9 artiklan ensimmäisessä virkkeessä turkkilaisille lapsille annettuun oikeuteen ilman muita edellytyksiä myös oikeus oleskella vastaanottavassa jäsenvaltiossa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

a)    Onko päätöksen N:o 1/801 9 artiklan ensimmäiseen virkkeeseen perustuvan oleskeluoikeuden edellytyksenä se, että niiden turkkilaisten lasten vanhemmat, joilla on oikeuksia kyseisen määräyksen nojalla, ovat jo saavuttaneet päätöksen N:o 1/80 6 artiklan 1 kohdan tai 7 artiklan mukaisia oikeuksia?

b)    Jos toisen kysymyksen a alakohtaan vastataan kieltävästi: Onko päätöksen N:o 1/80 9 artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua säännönmukaista työskentelyä tulkittava samoin kuin päätöksen N:o 1/80 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua säännönmukaista työskentelyä?

c)    Jos toisen kysymyksen a alakohtaan vastataan kieltävästi: Voiko päätöksen N:o 1/80 9 artiklan ensimmäiseen virkkeeseen perustuva turkkilaisten lasten oleskeluoikeus syntyä jo silloin, kun yhden vanhemman säännönmukainen työskentely vastaanottavassa jäsenvaltiossa on kestänyt (vain) kolme kuukautta?

d)    Jos toisen kysymyksen a alakohtaan vastataan kieltävästi: Seuraako turkkilaisten lasten oleskeluoikeudesta ilman muita edellytyksiä myös oleskeluoikeus huoltajana olevalle vanhemmalle tai huoltajina oleville vanhemmille?

____________

1 Assosiaation kehittämiseksi 19.9.1980 tehty assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80.