Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Verenigd Koninkrijk) op 15 mei 2020 – VA / Aanklager van het regionaal openbaar ministerie Ruse, Bulgarije

(Zaak C-206/20)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partijen in het hoofdgeding

Appellant: VA

Geappelleerde: Aanklager van het regionaal openbaar ministerie Ruse, Bulgarije

Prejudiciële vraag

Wanneer om overlevering wordt verzocht ten behoeve van de strafvervolging van een persoon die wordt gezocht, en zowel de beslissing tot uitvaardiging van een nationaal aanhoudingsbevel als die tot uitvaardiging van een daarop gebaseerd Europees aanhoudingsbevel wordt genomen door een openbaar aanklager zonder enige bemoeienis van een rechter voorafgaand aan de overlevering, geniet de persoon die wordt gezocht dan de bescherming op twee niveaus als bedoeld door het Hof van Justitie in zijn arrest van 1 juni 2016, Bob-Dogi (C-241/15, EU:C:2016:385), indien:

(a)    het nationaal aanhoudingsbevel enkel tot gevolg heeft dat de betrokkene gedurende maximaal 72 uur kan worden vastgehouden met het oog op zijn voorgeleiding voor een rechter, en

(b)    het bij overlevering enkel aan de rechter staat om, in het licht van alle omstandigheden van de zaak, invrijheidstelling of voortzetting van de hechtenis te gelasten?

____________