Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 6.5.2020 – Eurowings GmbH v. Flightright GmbH

(asia C-196/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Eurowings GmbH

Vastapuoli: Flightright GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko matkustajalla matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ”vahvistettu varaus”, jos matkustaja on saanut matkanjärjestäjältä, johon hän on sopimussuhteessa, asetuksen (EY) N:o 261/2004 2 artiklan g alakohdassa tarkoitetun ”muun todisteen”, jossa hänet sitoudutaan kuljettamaan tietyllä lennolla, joka on yksilöity ilmoittamalla sen lähtö- ja saapumispaikka, lähtö- ja saapumisaika ja numero, mutta matkanjärjestäjä ei ole varannut matkustajalle paikkaa tälle lennolle asianomaiselta lentoliikenteen harjoittajalta eikä saanut siltä vahvistusta

Onko lentoliikenteen harjoittajaa pidettävä matkustajaan nähden asetuksen (EY) N:o 261/2004 2 artiklan b alakohdassa tarkoitettuna lennosta vastaavana lentoliikenteen harjoittajana jo silloin, jos kyseinen matkustaja on tosin sopimussuhteessa matkanjärjestäjään, joka on sitoutunut kuljettamaan hänet tietyllä lennolla, joka on yksilöity ilmoittamalla sen lähtö- ja saapumispaikka, lähtö- ja saapumisaika ja numero, mutta matkanjärjestäjä ei ole varannut matkustajalle istumapaikkaa lennolle eikä siten perustanut sopimussuhdetta lentoliikenteen harjoittajaan kyseisen lennon osalta?

Voiko silloin, kun matkustaja vaatii korvausta lennon peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen perusteella, asetuksen (EY) N:o 261/2004 2 artiklan h alakohdassa, 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sekä 7 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä ja 2 kohdassa tarkoitettu lennon ”aikataulun mukainen saapumisaika” ilmetä ”muusta todisteesta”, jonka matkanjärjestäjä on antanut matkustajalle, vai edellytetäänkö tätä varten asetuksen (EY) N:o 261/2004 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua lippua?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.