Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 6. mája 2020 – Eurowings GmbH/Flightright GmbH

(vec C-196/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgerichts Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Eurowings GmbH

Odporkyňa v odvolacom konaní: Flightright GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Má cestujúci „potvrdenú rezerváciu“ v zmysle článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 , ak od cestovnej kancelárie, s ktorou je v zmluvnom vzťahu, dostal „iný dôkaz“ v zmysle článku 2 písm. g) nariadenia č. 261/2004, ktorým mu bola prisľúbená preprava na určitom lete individualizovanom miestom odletu a príletu, časom odletu a príletu a číslom letu, pričom cestovná kancelária nevykonala rezerváciu miesta na tento let u dotknutého leteckého dopravcu a tento dopravca ju nepotvrdil?

2.    Má sa letecký dopravca vo vzťahu k cestujúcemu považovať za prevádzkujúceho leteckého dopravcu v zmysle článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 261/2004 už vtedy, keď tento cestujúci síce je v zmluvnom vzťahu s cestovnou kanceláriou, ktorá mu sľúbila prepravu na určitom lete individualizovanom miestom odletu a príletu, časom odletu a príletu a číslom letu, ale cestovná kancelária nerezervovala pre cestujúceho miesto, a preto nezaložila nijaký zmluvný vzťah s leteckým dopravcom v súvislosti s týmto letom?

3.    Môže „plánovaný čas príletu“ v zmysle článku 2 písm. h), článku 5 ods. 1 písm. c), článku 7 ods. 1 druhej vety a článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 261/2004 na účely náhrady z dôvodu zrušenia alebo veľkého meškania príletu vyplývať z „iného dôkazu“, ktorý cestovná kancelária vystavila cestujúcemu, alebo treba v tejto súvislosti vychádzať z letenky podľa článku 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 261/2004?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).