Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 6 maj 2020 – Eurowings GmbH mot Flightright GmbH

(Mål C-196/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: Eurowings GmbH

Motpart: Flightright GmbH

Tolkningsfrågor

Ska en flygpassagerare anses ha en ”bekräftad platsreservation” i den mening som avses i artikel 3.2 a förordning (EG) nr 261/2004(1 ), om vederbörande av ett reseföretag som han eller hon har ett avtal med har fått ett ”annat bevis” i den mening som avses i artikel 2 g i förordning nr 261/2004, genom vilket han eller hon lovas transport på en bestämd flygning som är närmare specificerad genom avgångs- och ankomstort, avgångs- och ankomsttid och flygnummer, men reseföretaget inte har gjort någon platsreservation på denna flygning hos det berörda lufttrafikföretaget och fått en bekräftelse från detta?

Är det tillräckligt för att ett lufttrafikföretag ska anses vara det lufttrafikföretag som utför flygningen i den mening som avses i artikel 2 b i förordning (EG) 261/2004 i förhållande till en passagerare, om passageraren visserligen har ingått ett avtal med en researrangör som har utlovat transport på en specifik flygning som anges med avgångsort, ankomstort, avgångs- och ankomsttid samt flightnummer, men researrangören däremot inte har gjort någon platsreservation för passageraren och det således inte finns något avtal mellan researrangören och lufttrafikföretaget med avseende på denna flygning?

Kan den ”planerade ankomsttiden” [eller den ”tidtabellsenliga ankomsttiden”] för en flygning i den mening som avses i artiklarna 2 h och 5.1 c och artikel 7.1 andra meningen och 7.2 i förordning (EG) nr 261/2004, för rätt till kompensation på grund av en inställd flygning eller en kraftig försening vid ankomsten, framgå av ett ”annat bevis” som ett reseföretag har utfärdat för en passagerare, eller avgörs detta av biljetten enligt artikel 2 f i förordning (EG) nr 261/2004?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).