Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Itaalia) 4. juunil 2020 – PG versus Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(kohtuasi C-236/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: PG

Vastustajad: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 20, 21, 31, 33 ja 34, direktiiviga 1999/70/EÜ1 tähtajalise töö kohta (klauslid 2 ja 4), direktiiviga 1997/81/EÜ2 osalise tööaja kohta (klausel 4), direktiiviga 2003/88/EÜ tööaja korralduse kohta (artikkel 7), direktiiviga 2000/78/EÜ3 (artikkel 1, artikli 2 lõike 2 punkt a) võrdse kohtlemise kohta töö saamisel ja kutsealale pääsemisel on vastuolus sellise liikmesriigi õigusnormi kohaldamine, nagu Itaalia seadus 374/91 ja [selle järgnevad muudatused] ja seadusandlik dekreet 92/2016, nagu seda on järjepidevalt kohtupraktikas tõlgendatud, mille kohaselt rahukohtunikud kui aukohtunikud on peale selle, et neid ei ole samastatud kutseliste kohtunikega töötasu, sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas, ka täielikult jäetud välja avaliku sektori töötajatele tagatud sotsiaalkaitse ja -kindlustuse alt.

2.    Kas liidu põhimõtetega kohtute sõltumatuse ja iseseisvuse kohta ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 on vastuolus sellise liikmesriigi õigusnormi kohaldamine nagu Itaalia õigusnorm, mille kohaselt rahukohtunikud kui aukohtunikud on peale selle, et neid ei ole samastatud kutseliste kohtunikega töötasu, sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas, ka täielikult jäetud välja avaliku sektori töötajatele tagatud sotsiaalkaitse ja -kindlustuse alt.

3.    Kas direktiivile 1999/70/EÜ lisas esitatud Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) 18. märtsi 1999. aasta raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klausliga 5 on vastuolus sellise liikmesriigi õigusnormi kohaldamine nagu Itaalia õigusnorm, mille kohaselt rahukohtunike kui aukohtunike teenistussuhte kestust, mis algselt on kehtestatud 8 aastaks (neli pluss neli), võib süstemaatiliselt pikendada veel nelja aasta võrra, ilma et sätestataks tõhusat ja hoiatavat sanktsiooni selle eest, et teenistussuhe ei muudetud tähtajatuks teenistussuhteks.

____________

1     Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).

2     Nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta (EÜT 1998, L 14, lk 9; ELT eriväljaanne 05/03, lk 267).

3     Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).