Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italia) on esittänyt 4.6.2020 – PG v. Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura ja Presidenza del Consiglio dei Ministri

(asia C-236/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Pääasian asianosaiset

Kantaja: PG

Vastaajat: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura ja Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20, 21, 31, 33 ja 34 artiklaa ja määräaikaista työtä koskevaa direktiiviä 1999/70/EY1 (2 ja 4 lauseke), osa-aikatyötä koskevaa direktiiviä 97/81/EY2 (4 lauseke), työaikaa koskeva direktiiviä 2003/88/EY (7 artikla) ja yhdenvertaista kohtelua palvelukseen ottamisessa ja työoloissa koskevaa direktiiviä 2000/78/CE3 (1 artiklan 2 momentin a kohta) tulkittava siten, että ne ovat esteenä Italian lain nro 374/91[, sellaisena kuin se on muutettuna,] ja asetuksen (decreto legislativo) nro 92/2016 kaltaisen lainsäädännön soveltamiselle, sellaisena kuin sitä on oikeuskäytännössä vakiintuneesti tulkittu, jonka mukaan giudice di pace -tuomareita (rauhantuomareina toimivat maallikkotuomarit) ei rinnasteta virkatuomareihin, kun kyse on palkkauksesta sekä sosiaalihuollon ja sosiaalivakuutuksen tarjoamasta turvasta, minkä lisäksi heidät on rajattu kaikkien julkisen sektorin työntekijöille taattujen sosiaalihuollon ja sosiaalivakuutuksen tukien ulkopuolelle?

Ovatko lainkäyttäjän riippumattomuutta koskevat unionin oikeusperiaatteet ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla esteenä kyseessä olevan Italian lainsäädännön kaltaisen kansallisen lainsäädännön soveltamiselle, jonka mukaan giudice di pace -tuomareita ei rinnasteta virkatuomareihin, kun kyse on palkkauksesta sekä sosiaalihuollon ja sosiaalivakuutuksen tarjoamasta turvasta, minkä lisäksi heidät on rajattu kaikkien julkisen sektorin työntekijöille taattujen sosiaalihuollon ja sosiaalivakuutuksen tukien ulkopuolelle?

Onko direktiivin 1999/70/EY (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 18.3.1995 tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lauseke esteenä kyseessä olevan italialaisen lainsäädännön kaltaisen kansallisen lainsäädännön soveltamiselle, jonka mukaan giudice di pace -tuomareiden määräaikaista palvelussuhdetta, joka on alun perin vahvistettu 8 vuodeksi (4 + 4 vuotta), voidaan systemaattisesti jatkaa vielä 4 vuoden ajan ilman, että minkäänlaisia tosiasiallisia ja yleisestäviä seuraamuksia olisi säädetty siitä, ettei palvelussuhdetta tämän sijasta muuteta toistaiseksi voimassaolevaksi?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).

2 Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15.12.1997 annettu neuvoston direktiivi 97/81/EY – Liite: Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus (EYVL 1998, L 13, s. 9).

3 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16).