Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italien) den 4 juni 2020 – PG mot Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Mål C-236/20)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Parter i det nationella målet

Sökande: PG

Svarande: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tolkningsfrågor

Utgör artiklarna 20, 21, 31, 33 e 34 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, direktiv nr 1999/70/EG1 om ramavtalet om visstidsarbete (klausulerna 2 och 4), direktiv nr 1997/81/EG2 om ramavtalet om deltidsarbete (klausul 4), direktiv nr 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (artikel 7), direktiv nr 2000/78/EG3 (artiklarna 1, 2.2 a) om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, hinder för att tillämpa en nationell lagstiftning, såsom den italienska lagen 374/91 och [följande ändringar] och lagstiftningsdekret 92/2016 såsom dessa genomgående tolkats i rättspraxis, enligt vilka fredsdomare, i sin egenskap av arvoderade domare, inte jämställs med yrkesdomare i fråga om lön, socialförsäkring och pensionsrättigheter utan även är uteslutna från all form av socialt skydd och pension som garanteras en anställd inom den offentliga sektorn ?

Utgör de unionsrättsliga principerna om rättskipningsorgans autonomi och självständighet, i synnerhet artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, hinder mot att tillämpa en nationell lagstiftning, såsom den italienska lagstiftningen, enligt vilken fredsdomare, i sin egenskap av arvoderade domare, inte jämställs med yrkesdomare i fråga om lön, socialförsäkring och pensionsrättigheter utan även är uteslutna från all form av socialt skydd och pension som garanteras en anställd inom den offentliga sektorn ?

Utgör klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete som undertecknades av EFS, UNICE och CEEP den 18 mars 1999 och som bilagts direktiv 1999/70/EG hinder mot att tillämpa en nationell lagstiftning, såsom den italienska lagstiftningen, enligt vilken de tidsbegränsade uppdrag som utförs av fredsdomare, i sin egenskap av arvoderade domare, som ursprungligen fastställts till åtta år (två mandat om vardera fyra år), systematiskt kan förlängas ytterligare en period om fyra år utan att det, som ett alternativ till omvandling av anställningsförhållandet till en visstidsanställning, föreskrivs några effektiva och avskräckande sanktionsåtgärder ?

____________

1     Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 1999, s. 43).

2     Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS - Bilaga : Ramavtal om deltidsarbete (EGT L 14, 1998, s. 9).

3     Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2000, s. 16).