Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Polymeles Protodikeio Athinon (Grécko) 5. júna 2020 – DP, SG/Trapeza Peiraios AE

(vec C-243/20)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: DP, SG

Žalovaný: Trapeza Peiraios AE

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 8 smernice 93/13/EHS1 , v ktorom sa stanovuje možnosť členských štátov prijať prísnejšie opatrenia s cieľom zabezpečiť maximálny stupeň ochrany spotrebiteľa, vykladať v tom zmysle, že členský štát môže odmietnuť prebrať článok 1 ods. 2 smernice 93/13/EHS do vnútroštátneho práva a povoliť súdne preskúmanie zmluvných podmienok, ktoré odrážajú zákonné alebo regulačné ustanovenia kogentných alebo dispozitívnych právnych predpisov?

2.    Možno dospieť k záveru, že článok 1 ods. 2 prvý a druhý pododsek smernice 93/13/EHS [druhý pododsek sa nenachádza v slovenskom znení smernice 93/13, pozn. prekl.], hoci sa výslovne neprebral do gréckeho práva, bol gréckym zákonodarcom prijatý nepriamo, prostredníctvom obsahu článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1 uvedenej smernice, ktoré sa prebrali do ustanovenia § 2 ods. 6 zákona č. 225[1]/1994?

3.    Patrí do pojmu nekalé zmluvné podmienky a do ich rozsahu, tak, ako sa vymedzujú v ustanoveniach článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1 smernice 93/13/EHS, výnimka uvedená v článku 1 ods. 2 prvom a druhom pododseku [druhý pododsek sa nenachádza v slovenskom znení smernice 93/13, pozn. prekl.] uvedenej smernice?

4.    Možno podmienku uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere uzatvorenej medzi spotrebiteľom a úverovou inštitúciou, ktorá odráža obsah dispozitívneho ustanovenia práva členského štátu, preskúmať z hľadiska nekalého charakteru všeobecných zmluvných podmienok v súlade s ustanoveniami smernice 93/13/EHS, ak takáto podmienka nebola samostatne dohodnutá?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).