Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) στις 7 Μαΐου 2020 – KAHL GmbH & Co KG κατά Hauptzollamt Hannover

(Υπόθεση C-197/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: KAHL GmbH & Co KG

Καθού: Hauptzollamt Hannover

Προδικαστικά ερωτήματα

1.    Εφαρμόζονται οι επεξηγηματικές σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 1 για τη διάκριση 1521 9099 2 , εφόσον χρησιμοποιείται η λέξη «λιωμένο»;

2.    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα: Έχει ο όρος «ακατέργαστο» της διακρίσεως 1521 9091 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας την έννοια ότι πρέπει να καταταγεί στη διάκριση αυτή κερί από μέλισσες που έχει τηχθεί στη χώρα εξαγωγής και από το οποίο έχουν αφαιρεθεί μηχανικώς κατά την τήξη ξένα σώματα, έχουν όμως παραμείνει κάποια από αυτά εντός του εν λόγω κεριού;

____________

1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ 1987, L 256, σ. 1.), όπως τροποποίηθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1776 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ 2019, L 280, σ. 1).

2 Επεξηγηματικές σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE 2019, C 119, σ. 1).