Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 7.5.2020 – KAHL GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hannover

(asia C-197/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: KAHL GmbH & Co. KG

Vastaaja: Hauptzollamt Hannover

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko yhdistetyn nimikkeistön1 alanimikkeen 1521 90992 selittäviä huomautuksia siltä osin kuin niissä käytetään ilmaisua ”geschmolzen” (sulatettu)?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeessä 1521 9091 tarkoitettua käsitettä ”raa’at” tulkittava siten, että tähän alanimikkeeseen luokitellaan mehiläisvaha, joka on sulatettu viejämaassa ja josta on sulattamisen yhteydessä eroteltu mekaanisesti vieraat aineet, jolloin mehiläisvahaan jää vielä vieraita aineita?

____________

1 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL 1987, L 256, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 9.10.2019 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1776 (EUVL 2019, L 280, s. 1).

2 Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL 2019, C 119, s. 1).