2020 m. gegužės 7 d. Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KAHL GmbH & Co KG / Hauptzollamt Hannover

(Byla C-197/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: KAHL GmbH & Co KG

Atsakovė: Hauptzollamt Hannover

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Kombinuotosios nomenklatūros 1521 90 99 subpozicijos1 aiškinamosios pastabos2 taikomos tiek, kiek jose vartojamas žodis „išlydytas“?

2.    Jeigu į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar sąvoka „žaliaviniai“, kaip ji suprantama pagal Kombinuotosios nomenklatūros 1521 90 91 subpoziciją, turi būti aiškinama taip, kad eksporto šalyje išlydytas bičių vaškas, iš kurio lydant buvo mechaniškai pašalinti svetimkūniai, tačiau šiek tiek svetimkūnių bičių vaške liko, gali būti priskiriamas šiai subpozicijai?

____________

1 Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai (OL C 119, 2019, p. 1).

2 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382), iš dalies pakeistas 2019 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1776, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 280, 2019, p. 1).